Białystok: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku
Numer ogłoszenia: 93885 - 2012; data zamieszczenia: 25.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy , ul. Sienkiewicza 14, 15-092 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 7435187, faks 85 7435353.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: stowarzyszenie.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług hotelarskich i restauracyjnych na potrzeby uczestników VI Międzynarodowego Festiwalu Szkół Lalkarskich w Białymstoku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest: 1) udostępnienie miejsc noclegowych w jednym obiekcie hotelowym w pokojach 1, 2, 3 i 4 osobowych wraz z zapewnieniem całodziennego wyżywienia w postaci 2 posiłków tj. obiadu i kolacji (śniadanie wchodzi w koszt noclegu) uczestnikom Festiwalu w tym samym obiekcie, 2) usługa gastronomiczna, w tym samym obiekcie, w postaci wydawania posiłków takich jak obiad i kolacja dla gości festiwalowych nie mieszkających w hotelu. 3. Zamawiający dopuszcza pokoje z dostawkami. 4. Hotel winien znajdować się w centrum miasta, aby zapewnić uczestnikom festiwalu możliwość przemieszczania się pieszo do siedziby Akademii Teatralnej oraz Teatru Lalek, głównych miejsc odbywania się spektakli. 5. Wymagany standard hotelu minimum trzy gwiazdki. 5. Wyżywienie winno być zgodne z obowiązującą w hotelu kartą dań: 1) śniadanie (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) - dania ciepłe ( 3 rodz.), - zimna płyta, - kawa, herbata, woda mineralna, soki. 2) obiad : zestaw składający się z dwóch dań i deseru ,możliwość wyboru dań wegetariańskich 3) kolacja (stół szwedzki z zapewnieniem miejsc siedzących przy stolikach) - danie gorące, - zimna płyta, - ciasta (2 rodz.) - napoje (soki, woda mineralna, kawa, herbata). 2. Zamawiający przy realizacji zamówienia przewiduje zastosowanie prawa opcji, polegającego na wskazaniu minimalnego (gwarantowanego) poziomu ilości zamawianych usług, przy jednoczesnym zastrzeżeniu możliwości realizacji usług w zwiększonym, objętym prawem opcji zakresie, w zależności od zapotrzebowania Zamawiającego - zgodnie z poniższą tabelą określoną w SIWZ. Zamawiający nie ma obowiązku lecz ma uprawnienie do realizacji świadczeń w zakresie objętym opcją..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.10.00.00-1, 55.30.00.00-3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 18.06.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w sekcji III.4.2) tiret 2, b) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w sekcji III.4.1) oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone w sekcji III.4.2) tiret 1 - składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bsal.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy Ul. Sienkiewicza 14 15-092 Białystok, pokój nr 104.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2012 godzina 14:45, miejsce: Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, Ul. Sienkiewicza 14 15-092 Białystok, pokój nr 104 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie