O NAS STATUT DEKLARACJA PRZETARGI KONTAKTSTATUT BIAŁOSTOCKIEGO STOWARZYSZENIA ARTYSTÓW LALKARZY

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1
Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy, zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem", powołane przez grono artystów skupionych wokół Wydziału Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Akademii Teatralnej im Al. Zelwerowicza i Białostockiego Teatru Lalek, działa na podstawie Ustawy Prawo o stowarzyszeniach z dn. 7 kwietnia 1989 roku, tekst jednolity Dz. U. z 2001 R. NR 79 POZ 855 oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a jej siedzibą jest Białystok.
2. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność za granicą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Stowarzyszenie używa pieczęci z napisem „ Białostockie Stowarzyszenie Artystów Lalkarzy"

§ 3
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony

Rozdział 2
Cele i sposoby ich realizacji

§4
Celem Stowarzyszenia jest wspieranie sztuki lalkarskiej i szkolnictwa lalkarskiego, a w szczególności inicjatyw artystycznych, naukowych, edukacyjnych i organizacyjnych Wydziału Sztuki Lalkarskiej oraz Białostockiego Teatru Lalek, a także promowanie innych wartościowych projektów teatralnych.

§5
Cele Stowarzyszenia realizowane są poprzez
1. współorganizowanie i współfinansowanie imprez teatralnych o charakterze krajowym i międzynarodowym.
2. finansowanie prac naukowych z dziedziny sztuki teatru lalek i wiedzy o tym teatrze
3. finansowanie inicjatyw programowych kadry dydaktycznej.
4. finansowe wspieranie wartościowych zdarzeń artystycznych
5. wspieranie promocyjnych inicjatyw absolwentów wydziału
6. inne przedsięwzięcia określone przez zarząd

Rozdział 3
Członkowie Stowarzyszenia

§ 6
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. wspierających,
3. honorowych.

§ 7
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski jak również cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, który posiada znaczący dorobek artystyczny lub naukowy.

§ 8
1. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez Zarząd.
2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia Zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
3. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkowie zwyczajni mają prawo:
a) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
b) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
c) brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
d) zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz Stowarzyszenia i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz Stowarzyszenia,
e) otrzymywać od władz Stowarzyszenia pomoc w realizacji statutowych zadań,
f) korzystać z urządzeń Stowarzyszenia,
g) korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz Stowarzyszenia.

§ 10
Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
1. troszczyć się o dobro i rozwój Stowarzyszenia,
2. uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia,
3. przestrzegać Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
4. opłacać regularnie składki,

§ 11
1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje wskutek:
a) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,
b) wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie,
c) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
2. Wykluczenie ze Stowarzyszenia może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień Statutu, nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia, lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 lata.
3. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje Zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
4. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

§ 12
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem Stowarzyszenia, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera działania Stowarzyszenia.

§ 13
Członka wspierającego przyjmuje Zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.

§ 14
1. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
2. Członkowie wspierający udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członek wspierający Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 15
1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu.
2. Członek honorowy Stowarzyszenia korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
3. Członkowie honorowi udzielają pomocy Stowarzyszeniu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
5. Członek honorowy Stowarzyszenia zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

Rozdział 4
Władze Stowarzyszenia
Postanowienia Ogólne

§ 16
1. Władzami Stowarzyszenia są:
a) Walne Zebranie Członków;
b) Zarząd;
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
4. Wyboru Członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

§ 17
1. Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
a) upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 16 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym Zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
b) ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
c) pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
d) odwołania przez Walne Zebranie Członków na wniosek co najmniej 50% członków Stowarzyszenia.
2. W razie niedokonania wyboru nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a dotychczasowy Zarząd i Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
3. Wybór nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz Stowarzyszenia. W razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków Stowarzyszenia ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność Stowarzyszenia.

Walne Zebranie Członków

§ 18
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
a) określenie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) udzielania Zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
d) wybór Zarządu, w tym Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,
e) wybór Komisji Rewizyjnej,
f) odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
g) uzupełnianie składu władz Stowarzyszenia,
h) rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 11 ust.3,
i) określenie wysokości składki członkowskiej,
j) dokonywanie zmian w Statucie,
k) decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
l) decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,
m) decydowanie o innych sprawach Stowarzyszenia nie zastrzeżonych postanowieniami Statutu do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

§ 19
1. Po zarejestrowaniu Stowarzyszenia Komitet Założycielski zwołuje pierwsze inauguracyjne Walne Zebranie Członków, na którym zostanie wybrany Zarząd i Komisja Rewizyjna na pierwszą kadencję.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt. a, b, c, d i e.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zostaje zwołane przez Zarząd:
a) z własnej inicjatywy,
b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
c) na pisemny wniosek 1/3 liczby członków Stowarzyszenia.
4. Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w celu rozpatrzenia odwołania od uchwały, o której mowa w § 11 ust. 3 oraz w celu uzupełnienia składu władz Stowarzyszenia w ciągu 30 dni od dnia złożenia przedmiotowego odwołania albo od dnia zmniejszenia się składu władz.
5. Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w przypadku, gdy:
a) Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od upływu roku od dnia poprzedniego Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
b) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt. b i c,
c) Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w przypadkach i terminie określonym w ust. 4.
6. Organ zwołujący Zwyczajne Walne lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powinien powiadomić wszystkich członków Stowarzyszenia na piśmie za potwierdzeniem odbioru o jego terminie i proponowanym porządku obrad nie później 14 dni przed tym terminem.
7. Porządek obrad może być przez Walne Zebranie Członków zmieniony lub rozszerzony.

§ 20
1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
2. Uchwały w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków.
3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 21
1. Zarząd składa się z 3 osób: Prezes, Skarbnik, Sekretarz.
2. Członkowie Zarządu mają prawo reprezentować stowarzyszenie za zewnątrz.

§ 22
1. Do kompetencji Zarządu należy:
a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
d) przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
f) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
g) podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień Statutu,

§ 23
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa, a w przypadku jego nieobecności głos Sekretarza.

Komisja Rewizyjna

§ 24
1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza. 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu.
5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu.

§ 25
1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
b) kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
c) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez Zarząd,
d) przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,
e) zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust. 5.

§ 26
1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

Rozdział 6
Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 27
Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
1. wpływów ze składek członkowskich;
2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
3. wpływów z dotacji;
4. wpływów z działalności statutowej;
5. ofiarności publicznej;
6. dochodów z majątku Stowarzyszenia;
7. dochody z działalności gospodarczej,
8. innych źródeł.

§ 28
1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą.
2. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą realizacji celów statutowych Stowarzyszenia i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 29
Do zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania w imieniu Stowarzyszenia oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są dwaj członkowie działający łącznie.

Rozdział 7
Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 30
W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim w dniu 25.II.2011